عهد می بندم زندگی ام بر منشا عبودیت باشد.

یاس کبود