1.جاذبه سخن پيغمبر صل الله عليه وآله

2.پرهيز از شعر

3.مزاج نيرومند وسالم كه هرگز مريض نمي شد.

عملش مويد وتكيه گاه گفتارش بود،گفتار بدون كردار جسم بس روح است،رفتارش ضد تبعيض وضد اشراف بود وبا مردم خرده پا رفاقت مي كرد.

4.با عمل خويش به گفته هاي خود نيرو وجان مي داد.

5.از تكبر نفرت داشت،لذا دستور داد قباهاي بلند را كوتاه كنند،بر اغلاق برهنه سوار مي شد وبر خاك مي نشست ،با اصحاب كار مي كرد وقهرا ارباب قريشي وغلام حبشي با هم كار مي كردند؛مثلا در ساختمان مسجد مدينه

6.رفتارش پر محبت،دلش پر محبت،روحش زيبا وعظيم،صدايش طنين وجاذبه مخصوص ونگاهش برق ونفوذ مخصوص داشت كه دل ها را مي گرفت.

7.مردم در عين حال به او به چشم يك دوست مي نگريستند،نه تنها يك فرمانده ورهبر نظامي وحتي يك پيغمبر صل الله عليه وآله،به اصحابش آزدي مي داد.

8.شجاعت ولياقت فرماندهي خارق العاده وكوچك شمردن مرگ در چشم خود وچشم ديگران.

موضوعات: همه
[شنبه 1397-01-25] [ 10:22:00 ق.ظ ]